Dienos prekybos naftos strategija

Klaipėdos nafta | Bendrovė — Nasdaq Baltijos birža

Tai, kad daugumos valstybių narių piliečiai nepatyrė ilgalaikio energijos tiekimo sutrikimo nuo praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį kilusių naftos krizių, rodo valstybių narių ir ES sėkmę užtikrinant tiekimo saugumą.

52014DC0330

Daugeliui piliečių energija yra savaime dienos prekybos naftos strategija dalykas, į kurį neatkreipiama dėmesio. Toks požiūris smarkiai veikia nacionalinius sprendimus dėl energetikos politikos — energijos tiekimo saugumo aspektas pagal svarbą nėra lygiavertis kitiems aspektams.

Vis dėlto ir m. Tai buvo akivaizdus pavojaus signalas, kad būtina parengti bendrą Europos energetikos politiką.

Klaipėdos nafta

Nuo tada buvo daug padaryta siekiant sustiprinti su dujų tiekimu susijusį ES energetinį saugumą ir sumažinti visiškai nuo vieno tiekėjo priklausomų valstybių narių skaičių. Tačiau, nepaisant visų pasiekimų stiprinant infrastruktūrą ir įvairinant tiekėjus, ES išlieka pažeidžiama išorės sukrėtimams energetikos srityje — tai aiškiai rodo toliau pateikti duomenys.

Todėl ES reikalinga tvirta energetinio saugumo strategija, kuria būtų didinamas atsparumas šiems sukrėtimams ir energijos tiekimo sutrikimams trumpuoju laikotarpiu, ir mažinama priklausomybė nuo tam tikros rūšies kuro, energijos tiekėjų ir maršrutų ilguoju laikotarpiu. Nacionalinio ir ES lygmens politikos formuotojai turi paaiškinti piliečiams, ką reiškia šios priklausomybės mažinimo pasirinkimai.

Tai ypač pasakytina apie mažiau integruotus ir sujungtus regionus, tokius kaip Baltijos jūros ir Rytų Europos. Tokia priklausomybė visų pirma yra dujų sektoriuje, tačiau taip pat pastebima elektros energijos sektoriuje: o šešios valstybės narės, importuodamos dujas, yra visiškai priklausomos nuo Rusijos kaip vienintelio išorės tiekėjo, ir trys iš jų gamtines dujas naudoja daugiau kaip ketvirtadaliui savo bendrų energijos poreikių patenkinti.

Gauk nemokamą PRAMONĖS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

EUR per dieną maždaug mlrd. EUR m. ES importuoja žalios naftos ir arba naftos produktų už daugiau nei mlrd. EUR, iš jų trečdalį iš Rusijos.

Toliau aprašoma strategija paremta keliais pranašumais ir patirtimi, įgyta taikant dabartinę politiką, taip pat Sąjungos atsako reaguojant į ankstesnes energijos tiekimo krizes veiksmingumu: padidinusi tarpusavio jungčių skaičių Europa padarė didelę pažangą energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo srityje, Europos energijos vartojimo intensyvumo rezultatai yra vieni geriausių pasaulyje ir, palyginti su jos pagrindiniais partneriais, jos energijos rūšių derinys yra labiau subalansuotas.

Vis dėlto labai dažnai energetinio saugumo klausimai sprendžiami tik nacionaliniu lygmeniu, visapusiškai neatsižvelgiant į valstybių narių tarpusavio priklausomybę. Esminis veiksnys didesniam energetiniam saugumui dienos prekybos naftos strategija visų pirma yra susijęs su kolektyviškesniu požiūriu, grindžiamu geru vidaus rinkos veikimu ir glaudesniu bendradarbiavimu regioniniu ir Europos lygmenimis, ypač tinklo vystymo koordinavimo ir rinkų atvėrimo srityse, ir, antra, glaudesniu išorės veiksmų derinimu, be dienos prekybos naftos strategija ko, plėtros priemonėmis užtikrinant, kad šalys kandidatės ir potencialios kandidatės laikytųsi šių pagrindinių principų.

Dienos prekybos naftos strategija tendencija turi būti tęsiama. Ilgalaikėje perspektyvoje Sąjungos energetinis saugumas yra neatsiejamas nuo perėjimo prie konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kurioje mažinamas importuoto iškastinio kuro naudojimas, ir būtinybė pereiti prie tokios ekonomikos bus energetinį saugumą didinantis veiksnys.

Todėl ši Europos energetinio saugumo strategija yra m. Todėl, kaip nurodė Europos Vadovų Taryba, yra svarbu, kad būtų greitai priimti sprendimai dėl šios sistemos ir kad valstybės narės sparčiau bendrai parengtų dienos prekybos naftos strategija įgyvendintų ilgalaikius planus dėl konkurencingos, patikimos ir tvarios energetikos.

Norint išspręsti energetinio dienos prekybos naftos strategija klausimus greitai besikeičiančioje aplinkoje prireiks lankstumo, gebėjimo prisitaikyti ir keistis.

Taigi šią strategiją gali reikėti keisti atsižvelgiant į kintančias aplinkybes. Strategijoje išdėstomos sritys, kuriose reikia priimti sprendimus arba įgyvendinti konkrečius veiksmus trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, kad būtų sprendžiami energetinio saugumo klausimai. Ji pagrįsta šiais aštuoniais pagrindiniais elementais, kuriais visais kartu skatinamas visoms valstybėms narėms naudingas glaudesnis bendradarbiavimas, kartu atsižvelgiant į nacionalinius energijos šaltinių pasirinkimus, ir yra grindžiami solidarumo principu: 1.

Neatidėliotini veiksmai siekiant padidinti ES pajėgumą įveikti didelį tiekimo sutrikimą — m.

  • Akcijų pasirinkimo išmokėjimas
  • Aukso sidabro prekybos strategija 2.
  • OPEC+ optimistiška dėl galimo naftos paklausos pagerėjimo metais - LRT
  • Šis terminalas yra žinomas kaip vienas didžiausių ir patikimiausių terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje.
  • Tata plieno diversifikavimo strategija

Rengdamasi žiemai Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, reguliavimo institucijomis, perdavimo sistemų operatoriais ir kitais veiklos vykdytojais siekdama pagerinti Sąjungos parengtį tiekimo sutrikimų atveju. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pažeidžiamoms vietovėms, saugojimo pajėgumų didinimui pvz.

prekybos pavedimų valdymo sistemos atvirasis šaltinis elgesio finansų prekybos ir investavimo strategijos

Pagrindiniai veiksmai Komisija ir valstybės narės turėtų: · stiprinti bendradarbiavimą Dujų koordinavimo grupėje[4] ir visų pirma toliau stebėti gamtinių dujų srautus ir dujų atsargų dienos prekybos naftos strategija bei ES ir arba regioniniu lygmeniu koordinuoti nacionalinius rizikos vertinimus ir nenumatytų atvejų planus; · atnaujinti rizikos vertinimus ir prevencinius veiksmų planus bei ekstremalių situacijų valdymo planus, kaip numatyta Reglamente Nr.

Ekstremalių situacijų arba solidarumo mechanizmų stiprinimas, įskaitant rizikos vertinimo ir nenumatytų atvejų planų koordinavimą, ir strateginės infrastruktūros apsauga ES didžiausias prioritetas — užtikrinti, kad kuo geresne parengtimi ir planavimu būtų padidintas atsparumas staigaus energijos tiekimo sutrikimo atveju, apsaugota strateginė infrastruktūra ir kolektyviai remiamos labiausiai pažeidžiamos valstybės narės. Naftos atsargos Valstybės narės yra įpareigotos sukaupti ir išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir arba naftos produktų atsargas — tai leis sumažinti tiekimo sutrikimo riziką[5].

Dabartinės atsargos sudaro apie vartojimo dienų kiekį ir tai gerokai viršija minimalų 90 tiekimo dienų atsargų reikalavimą. Be to, ES atsargų saugojimo įpareigojimas dera ir yra susijęs su Tarptautinės energetikos agentūros TEA parengtais naftos atsargų saugojimo įpareigojimais.

Pasitvirtino, kad šios priemonės yra svarbios ir veiksmingos. Esminis dalykas siekiant krizės atveju riboti rinkos kainų svyravimus — užtikrinimas, kad nebūtų fizinio pasiūlos trūkumo. Todėl ES turėtų toliau skatinti tarptautinį su naftos atsargomis ir naftos rinkomis susijusį bendradarbiavimą ir skaidrumą, visų pirma įtraukiant didelius naujus vartotojus, kaip antai Kiniją ir Indiją.

Dujų tiekimo sutrikimo rizikos prevencija ir mažinimas Nuo ir m. Dabar yra privaloma investuoti į pagalbinę infrastruktūrą: iki m. Be to, turi būti užtikrinta priešingos krypties srauto visose tarpvalstybinėse jungtyse tarp valstybių narių galimybė.

ES taip pat yra geriau pasirengusi dujų tiekimo sutrikimų problemai spręsti. Galioja ES taisyklės tiekimui saugomiems vartotojams pvz. Dujų koordinavimo bendruomenės sveikatos galimybių brokerių portalas, kurioje dalyvauja valstybių narių, reguliavimo institucijų ir visų suinteresuotųjų šalių atstovai, pasirodė esanti veiksminga ES lygmens platforma informacijai tarp ekspertų keistis ir veiksmams koordinuoti.

Šiomis dienos prekybos naftos strategija nustatoma europinė sistema, kuria skatinamas pasitikėjimas ir užtikrinamas solidarumas, nes ja užtikrinama, kad valstybės narės vykdytų savo nacionalinius įsipareigojimus ir bendrai didintų tiekimo saugumą.

Ligšiolinė dujų tiekimo saugumo srities patirtis parodė, kad glaudesnis tarpvalstybinis bendradarbiavimas, pavyzdžiui, rengiant rizikos vertinimus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir tiekimo saugumo planus regioniniu ir ES lygmenimis, kuriant dujų saugyklų reglamentavimo sistemą, kuria pripažįstama jų strateginė svarba tiekimo saugumui, arba nustatant tikslesnę ES masto saugomų vartotojų apibrėžtį, yra sinergiškas.

Šie klausimai bus nagrinėjami Komisijai visapusiškai peržiūrint esamas Dujų tiekimo saugumo reglamento nuostatas ir jų įgyvendinimą; šią peržiūrą numatoma užbaigti iki m.

akcijų opcionų forma 8938 konglomeratų įvairinimo strategija

Be to, tarptautiniu lygmeniu su pagrindiniais strateginiais partneriais galima numatyti naujų tiekimo saugumo priemonių. Greitai reaguoti nedidelio sutrikimo atveju būtų galima turint virtualų bendrą pajėgumų rezervą, kuriame pavyzdžiui, prižiūrint TEA, galėtų būti sutelktas minimalus esamų saugumo atsargų kiekis[7]. Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga ES mano dvejetainių parinkčių istorija rengti politikos nuostatas, kuriomis siekiama spręsti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant energetikos infrastruktūros objektus, fizinės apsaugos nuo grėsmių, pavojų Vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama IT saugumui.

Be to, būtina surengti platesnes diskusijas dėl strateginės energetikos infrastruktūros, kaip antai dujų ir elektros energijos perdavimo sistemų, kuriomis teikiamos esminės paslaugos visiems vartotojams, apsaugos. Šiose diskusijose turėtų būti sprendžiamas klausimas, susijęs su ES nepriklausančių subjektų, visų pirma pagrindinių šalių tiekėjų, kurios siekia ne plėtoti ES tinklus ir infrastruktūrą, bet patekti į ES energijos rinką arba varžyti įvairinimą, valstybinių įmonių, valstybinių bankų arba valstybinių fondų strateginės infrastruktūros objektų kontrole.

Būtina užtikrinti, kad ES nepriklausantys pirkėjai, įsigydami strateginę infrastruktūrą, laikytųsi galiojančių ES teisės aktų.

Taip pat reikėtų įvertinti bendros energetikos sistemos, kurioje būtų galima tinkamai subalansuoti centralizuotą ir decentralizuotą energijos gamybą, pranašumus, siekiant sukurti ekonomiškai veiksmingą sistemą, atsparią sutrikimams atskirų pagrindinių subjektų veiklos nutrūkimo atveju.

Galiojančiose nuostatose dėl dujų perdavimo veiklos atskyrimo jau yra numatytas mechanizmas, kuriuo užtikrinama, kad ES nepriklausančių subjektų kontroliuojami perdavimo sistemos operatoriai laikytųsi tokių pačių įsipareigojimų kaip ir kontroliuojami ES subjektų.

Vis dėlto pastarojo meto patirtis rodo, kad tam tikri ES nepriklausantys operatoriai siekia išvengti ES teisės aktų laikymosi ES teritorijoje, todėl gali reikėti numatyti griežtesnį galiojančių taisyklių taikymą ir sugriežtinti ES ir valstybių narių lygmenimis taikomas taisykles. Atsižvelgiant į šias aplinkybes taip pat turi būti užtikrinta, kad būtų paisoma ES vidaus rinkos taisyklių, ypač susijusiu su viešuoju pirkimu.

Valstybių narių solidarumo mechanizmai Solidarumas, kuris yra skiriamasis ES bruožas, reiškia praktinę paramą toms valstybėms narėms, kurios būtų labiausiai pažeidžiamos įvykus dideliems energijos tiekimo sutrikimams. Todėl turėtų būti rengiami ir reguliariai peržiūrimi tinkami nenumatytų atvejų planai, pagrįsti energetikos sistemų testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, ir vykdomos diskusijos su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir pramonės atstovais, siekiant užtikrinti minimalų ES vidaus alternatyvaus kuro tiekimą privalomosioms atsargoms papildyti.

Atsižvelgiant į dabartinius įvykius, dėmesys pirmiausia turėtų būti skiriamas valstybėms dienos prekybos naftos strategija prie ES rytinės sienos; prireikus šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės galėtų būti įtrauktos į tokius mechanizmus. Pagrindiniai veiksmai Komisija: peržiūrės esamus energijos tiekimo saugumo užtikrinimo mechanizmus ir, prireikus, pasiūlys juos sustiprinti, taip pat pasiūlys strateginės energetikos infrastruktūros apsaugos priemonių ir tinkamą centralizuotų ir decentralizuotų objektų pusiausvyrą užtikrinančių priemonių; pasiūlys valstybėms narėms ir pramonei naujų nenumatytų atvejų koordinavimo mechanizmų ir rizikos vertinimu energetinio saugumo testavimu nepalankiausiomis sąlygomis paremtų energijos tiekimo jos trūkumą patiriančioms šalims planų.

Šiuo metu neatidėliotinas dėmesys turėtų būti skiriamas visoms valstybėms narėms prie rytinės ES sienos. Energijos poreikio mažinimas Mažinti energijos poreikį yra vienas iš veiksmingiausių būdų ES priklausomybei nuo išorės energijos tiekėjų ir kainų šuolių rizikai sumažinti. TNE pirminės energijos, palyginti su prognozėmis. Tiek sutaupyti bus galima, jeigu atitinkamuose teisės aktuose numatytos priemonės bus taikomos griežtai ir nedelsiant.

Tai visų pirma pasakytina apie Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą ir Pastatų energinio naudingumo direktyvą. Sutaupyti didelį kiekį energijos įmanoma tik jei yra aiškiai nustatyti prioritetiniai sektoriai ir sutelkiamas investicijų kapitalas, kuriuo galima nesunkiai pasinaudoti. Prie to daug prisidėti taip pat galėtų centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemų tobulinimas. Pramonės sektorius sunaudoja apie ketvirtadalį ES sunaudojamų dujų ir jame yra didelis energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas sustiprinant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, kaip siūlo Komisija pagal m.

Dabartinė šių fondų valstybėse narėse programavimo analizė rodo, kad faktiškai šių investicijų suma padidės iki daugiau kaip 36 mlrd. Su ESI fondų įnašu[12] sukurtos finansinės priemonės gali paskatinti papildomas privataus kapitalo investicijas, o energetinių paslaugų bendrovių nauji verslo modeliai gali leisti sutaupyti visoje energetikos sistemoje.

Pagrindiniai veiksmai Valstybės narės turėtų: paspartinti priemonių, kad būtų pasiektas m. Komisija: šią vasarą peržiūrės Energijos vartojimo dienos prekybos naftos strategija direktyvą, siekdama įvertinti pažangą siekiant m. Gerai veikiančios ir visiškai integruotos vidaus rinkos sukūrimas Europos energijos vidaus rinka yra būtina sąlyga energetiniam saugumui užtikrinti ir mechanizmas jam pasiekti ekonominiu požiūriu efektyviausiu būdu.

Šią rinką galintys paveikti vyriausybių veiksmai, pvz. ES lygiu esama įvairių priemonių tokiems projektams įgyvendinti koordinuotai ir laikantis dienos prekybos naftos strategija vidaus rinkos teisės aktai, TEN-E gairės, valstybės pagalbos kontrolė. Kad Europos energetinio saugumo strategija būtų reali, būtina, kad prieš priimant vykdymą užtikrinančias priemones vyktų ne tik nacionalinio, bet ir ES lygmens strateginės diskusijos.

Elektros energijos ir dujų vidaus rinkos veikimo gerinimas Trečiajame energijos vidaus rinkos teisės aktų rinkinyje nustatyta sistema, pagal kurią turi būti plėtojama Europos vidaus rinka. Valstybių vadovai susitarė, kad vidaus rinka turėtų būti sukurta iki m.

Yra teigiamų pokyčių, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Pasiekta teigiamų poslinkių regioninių rinkų integracijos srityje.

Trumpa informacija

Konkurencingos ir likvidžios rinkos veiksmingai apsaugo nuo individualių tiekėjų piktnaudžiavimo rinkos ar dienos prekybos naftos strategija galia. Gerai parengti prekybos mechanizmai ir likvidžios neatidėliotinų sandorių rinkos kurie jau veikia naftos ir anglių atveju gali teikti veiksmingų trumpalaikių sprendimų sutrikimų atveju. Jeigu ištekliai vamzdynais ir tinklais galėtų būti transportuojami iš vienos vietos į kitą, toks pat saugumas galėtų būti užtikrintas dujų ir elektros energijos srityje.

Europos energijos rinkos integracijai buvo ir bus itin svarbus regioninis metodas, tiek dėl tarpvalstybinių mainų, tiek dėl tiekimo dienos prekybos naftos strategija įskaitant, prireikus, pajėgumų mechanizmus[13].

Pavyzdį elektros energijos sektoriuje parodė Šiaurės šalys Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija jau seniai integravusios savo rinkas į NordPool. Atitinkamai Šiaurės Vakarų Europoje penkiašalis forumas apimantis Dienos prekybos naftos strategija, Vokietiją, Belgiją, Nyderlandus, Liuksemburgą ir Austriją pradėjo precedento neturinčius elektros energijos ir dujų sektorių integracijos projektus.

Perdavimo sistemos operatoriai ir reglamentavimo institucijos taip pat ėmėsi ryžtingų veiksmų siekdami keliose srityse sujungti elektros energijos rinkas[14]. Dujų sektoriuje panašaus poveikio projektas — m. Vis dėlto atsiliekama plėtojant konkurencingas ir tinkamai integruotas rinkas Baltijos valstybėse ir Pietryčių Europoje, ir tai joms neleidžia pasinaudoti susijusiais tiekimo saugumo privalumais.

Reikalingas tikslinis požiūris spartesniam ypatingos svarbos infrastruktūros objektų žr. Tinkamai įgyvendinus dujų sektoriaus tinklų kodeksus bus labai padidintas energetinis saugumas, nes bus padidintos galimybės atvirai ir nediskriminuojamai naudotis perdavimo sistemomis, kad dujas būtų galima laisvai ir lanksčiai perduoti visoje ES. Be to, ir toliau turi būti griežtai taikomos antimonopolinės ir susijungimų kontrolės taisyklės, nes jomis užtikrinama, kad ES energijos tiekimo saugumo nemažintų antikonkurencinis elgesys, antikonkurencinis konsolidavimas arba energijos bendrovių vertikali integracija.

Pagrindinių jungiamųjų linijų statybos spartinimas Siekiant, kad energijos vidaus rinka būtų iš tiesų integruota ir konkurencinga, nepakanka vien tik bendros reguliavimo sistemos — taip pat reikia smarkiai plėsti energijos perdavimo infrastruktūrą, ypač tarpvalstybines jungiamąsias linijas tarp valstybių narių. Komisijos vertinimu, šioje srityje iki m.

EUR investicijų, tačiau šiuo metu rinka gali pateikti tik maždaug pusę šios sumos. Reglamentas dėl transeuropinių energetikos tinklų gairių ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė EITP buvo parengti siekiant nustatyti ir užtikrinti, kad būtų laiku įgyvendinti pagrindiniai Europai reikalingi projektai 12 prioritetinių koridorių ir sričių.

Pirmasis Darbuotojų akcijų pasiūlymų laiškas bendro intereso projektų sąrašas buvo priimtas m. Dabar pagrindinis ES infrastruktūros politikos tikslas — užtikrinti, kad bendro intereso projektai būtų laiku įgyvendinti.

Siekti šio tikslo padės supaprastinta leidimų išdavimo procedūra ir EITP numatyta 5,8 mlrd. EUR suma. EUR investicijų, tačiau ji gali padėti pritraukti kitų lėšų naudojant finansines priemones. Kad EITP galėtų kažką iš esmės pakeisti, ji turi būti nukreipta į keletą ypatingos svarbos projektų ir taip pat turi būti derinama su reguliavimo institucijų pastangomis finansuoti dalį infrastruktūros panaudojant tinklų tarifus bei, prireikus, valstybių narių veiksmais panaudojant Europos struktūrinius ir investicinius fondus.

Tiek leidimų išdavimo, tiek projektų įgyvendinimo etapu turėtų būti deramai atsižvelgta į jau galiojančius ES aplinkosaugos teisės aktus ir gaires, siekiant užtikrinti ekologinį tvarumą ir užtikrinti visuomenės paramą ir pritarimą projektui[15].

Maždaug pusė šių projektų turėtų būti baigta iki m. Dauguma šių ypatingos svarbos projektų yra Rytų Europoje ir Pietvakarių Europoje. Šių projektų išlaidos sudaro maždaug 17 mlrd. Ypatingos svarbos bendro intereso projektai yra daugiausia didelės apimties projektai, išskyrus kelis suskystintų gamtinių dujų terminalus ir saugojimo projektus, jie iš esmės yra sudėtingi ir gali būti vėluojama juos įgyvendinti.

Taigi, norint paspartinti jų įgyvendinimą nepakanka vien EITP paramos ankstyvuoju etapu. Todėl Komisija ketina aktyviau remti ypatingos svarbos projektus suburdama projektų vykdytojus techninėms galimybėms, kuriomis būtų galima paspartinti projektų įgyvendinimą, aptarti, nacionalines reguliavimo institucijas sutarti dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo bei finansavimo ir atitinkamas ministerijas tvirtai politinei paramai užtikrinti pagal pirmąjį kvietimą, tačiau taip pat pagal vėlesnius kvietimus.

Europos naftos rinka Rusija yra viena iš pagrindinių ES žalios naftos, kuri šiuo metu perdirbama ES, tiekėjų ir kai kurios naftos perdirbimo įmonės yra pritaikytos šios žalios naftos perdirbimui.

socialinių tinklų kriptovaliuta leis vartotojams užsidirbti pinigų yra akcijų pasirinkimo sandoriai apmokestinami kaip įprastos pajamos

Nors yra pakankamų perdirbimo pajėgumų, kad būtų galima patenkinti bendrą naftos produktų dienos prekybos naftos strategija, ES yra grynoji benzino eksportuotoja ir grynoji dyzelino, kuris įvežamas daugiausia iš Rusijos ir JAV, importuotoja. Dėl ES, JAV ir Rusijos tarpusavio priklausomybės naftos srityje, naftos atsargų prieinamumo ir galimybių pirkti ir transportuoti naftą pasaulio mastu 100 tikslios prekybos strategijos metu dienos prekybos naftos strategija naftos tiekimu susijusios grėsmės ES nėra.

Vis dėlto kai kuriuos klausimus reikia atidžiai stebėti ir jų atžvilgiu reikalingas labiau strateginis ES naftos politikos koordinavimas: - ES naftos perdirbimo pramonės priklausomybė nuo Rusijos žalios naftos; - padidėjusi Rusijos naftos pramonės koncentracija ir didesnio skaičiaus ES perdirbimo įmonių priklausymas Rusijos naftos įmonėms; - perdirbtų produktų sunaudojimas transporto sektoriuje.

ES naftos perdirbimo sektorius susiduria su dideliais sunkumais išlikti konkurencingu — tą rodo perdirbimo pajėgumų mažėjimas ir užsienio, visų pirma Rusijos bendrovių, investicijos, kuriomis didinama priklausomybė nuo Rusijos žalios naftos. Europoje svarbu išlaikyti konkurencingus naftos perdirbimo pajėgumus, kad būtų galima išvengti per didelės priklausomybės nuo importuojamų perdirbtų naftos produktų ir gebėti pakankamai lanksčiai perdirbti žalios naftos atsargas[16].

Ilgalaikėje perspektyvoje būtina sumažinti ES priklausomybę nuo naftos, visų pirma transporto sektoriuje. Komisija nustatė įvairių priemonių, skirtų mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir transporto degalų sunaudojimą, be kita ko alternatyviųjų degalų strategiją[17],[18].

Pagrindiniai veiksmai Valstybės narės turėtų: sustiprinti regioninį valstybių narių bendradarbiavimą tose srityse, kuriose jungiamosiomis linijomis, balansavimo susitarimais, pajėgumų mechanizmais ir rinkos integracija didinamas energetinis saugumas; kaip numatyta, iki m. Perdavimo sistemos operatoriai turi: sparčiau įgyvendinti dujų ir elektros energijos tinklo kodeksus. Energijos gamybos Europos Sąjungoje didinimas Sąjunga gali akcijų pasirinkimo grafikai savo priklausomybę nuo konkrečių tiekėjų ir kuro rūšių naudodama kuo daugiau vietos energijos išteklių.

Energijos gamybos Europos Sąjungoje didinimas Per pastaruosius du dešimtmečius vietos energijos gamyba Europos Sąjungoje nuolat mažėjo[20], nepaisant padidėjusios atsinaujinančiosios energijos gamybos. dienos prekybos naftos strategija

Vis dėlto šią tendenciją vidutinės trukmės laikotarpiu galima sulėtinti toliau didinant atsinaujinančių išteklių energijos ir branduolinės energijos naudojimą, taip pat tvariai gaminant konkurencingą iškastinį kurą, kai pasirenkamos šios galimybės. Atsinaujinančioji energija Dėl didesnio atsinaujinančiosios energijos naudojimo per metus sutaupoma bitcoin bitcoin price mažiau kaip 30 mlrd.

EUR, kurie būtų išleisti importuojamam kurui. Apskaičiuota, kad m. Žvelgiant į laikotarpį po m. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijos gamybai ir šildymui turi didelį potencialą iki šio dešimtmečio pabaigos ekonomiškai efektyviu būdu dar daugiau sumažinti gamtinių dujų naudojimą tam tikruose sektoriuose. Visų pirma, didelius importuojamo kuro kiekius gali pakeisti šildymui naudojama vietos atsinaujinančių išteklių energija.

Pagal savo nacionalinius kvadrato žaidimo sistema energijos planus valstybės narės planuoja, kad nuo iki m. Dienos prekybos naftos strategija atsinaujinančių išteklių energijos, o elektros energijos gamybai — 39 mln.

TNE atsinaujinančių išteklių energijos.

Taip pat perskaitykite