Es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5,

Europos Komisija priėmė 2021 darbo programą

Medžioklė Saugomos teritorijos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura teritorijos Saugomos teritorijos turi būti saugomos.

EP ragina imtis skubių veiksmų išsaugoti biologinę įvairovę

Šiuo metu saugomose teritorijose gamtinių vertybių teisinė apsauga yra nepakankama ir turi būti kuo greičiau griežtinama. Taip pat turi būti pripažinta, kad ir kompleksinėse saugomose teritorijose reikia tikslingai saugoti gamtines vertybes ir veiksmingai saugoti gamtą, kad vertybių nuolat daugėtų.

Nėra kompetentingos institucijos, kuri būtų atsakinga už Es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5 Biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimą visoje šalies teritorijoje.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Ši atsakomybė turi būti priskirta vienai iš dabartinių valstybės institucijų arba turi būti įkurta nauja. Gamta žemės ūkio žemėje Žemės ūkis Lietuvoje turi didelį neigiamą poveikį aplinkai ir gamtai, taip pat tai yra stipriai subsidijuojamas sektorius.

Aplinkos ministerija turi prisiimti daugiau atsakomybių ir skirti didesnį dėmesį formuojant žemės ūkio politiką.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Siūlome, kad ateinančiu laikotarpiu už Kaimo plėtros planą lygiavertiškai būtų atsakingos Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija. Nuosekliai teikėme pasiūlymus ir pozicijas žemės ūkio strateginiams dokumentams [4]. Užtikrinti, kad ateinančio metų ES finansavimo laikotarpiu išmokų dydis būtų ribojamas ir jos skirstomos siejant su aplinkosaugos reikalavimais bei tikslais.

Taip pat būtina peržiūrėti, kad neliktų jokių aplinkai žalingų subsidijų. Turi nesikartoti praktika, kai aplinkosaugai skirti pinigai nukreipiami es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5 kitas sritis, teigiant, kad nepavyko panaudoti.

Europos Komisija priėmė 2021 darbo programą

Kuo greičiau sustabdyti žemės ūkio žemėje esančių Europos Bendrijos EB svarbos buveinių ypač pievų ir šlapyniųtaip pat biologine įvairove turtingų kraštovaizdžio elementų krūmų juostos, užmirkusios daubos, pavieniai medžiai ar jų grupės ir pan. Skatinti ekstensyvią ganyklinę gyvulininkystę, kaip vieną pagrindinių priemonių gerai būklei atkurti ir palaikyti. Kuo greičiau reglamentuoti mineralinių trąšų naudojimą, užtikrinant, kad jos būtų apskaitomos, taip pat būtų sudaromi ir laikomasi veiksmingų tręšimo planų.

Planuojamas didelio masto melioracijos sistemų atnaujinimas turi būti vykdomas labai apgalvotai ir suplanuotai, kad nebūtų žalos buveinėms, rūšims ir hidrologijai.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Melioracijos sistemų atnaujinimas negali būti laikomas klimato kaitos problemų sprendimu. Dirvožemio ekosistemos Būtina sustiprinti pastangas siekiant apsaugoti dirvožemio derlingumą, sumažinti jo eroziją ir padidinti jo organinės medžiagos kiekį.

Tai turėtų būti daroma taikant tvaraus dirvožemio valdymo praktiką, be kita ko, pagal BŽŪP. Aplinkosaugos koalicija kartu su partneriais metais parengs poziciją darnaus tręšimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Miškų ekosistemos Saugomose teritorijose miškai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į gamtosaugos ekosistemų principus, o ne į ūkinės miškininkystės reikalavimus.

Gyvoji gamta

Ūkinę miškininkystę turi keisti griežta apsauga arba gamtiškoji miškininkystė. Ilgainiui saugomose teritorijose neturėtų likti ūkinių IV grupės miškų, o III grupės miškuose turėtų būti leidžiami tik atrankiniai pagrindiniai kirtimai.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Turi būti patvirtinta Lietuvos miškų strategija, kurį vestų prie būtinų sisteminių ilgalaikių pokyčių miškininkystėje. Rengiant susitarimą turi būti ieškoma naujų dialogo ir sprendimų paieškos formų, kurios įtrauktų visas suinteresuotas puses.

Iki šiol buvęs dialogas apsiribojant tik viešomis konferencijomis yra netinkamas ir skaldantis. Į tai būtina atsižvelgti planuojant Lietuvos miškų strategijos rengimą.

Naujoji ES miškų strategija - plataus užmojo dokumentas - Miskininkas

Sunaikintų gamtinių vertybių neįmanoma greitai atkurti, todėl svarbu užtikrinti greitą didelės gamtinės vertės miškų apsaugą apskaičiuojant sandorį paprastai būtų naudojamos mažinimo akcijų pasirinkimo sandoriai bus parengta Miškų strategija ir įgyvendinti reikiami pokyčiai.

Visų pirma turi būti apsaugotos EB svarbos buveinės bent jau saugomose teritorijose, taip pat padidinta ekosistemų apsaugos miškų IIA grupė apsauga. Norėdami užtikrinti didesnę gamtinių vertybių apsaugą kol nėra priimti reikiami ilgalaikiai sprendimai, pateikėme pasiūlymus Miškų įstatymui [5].

ARGUS - long-range high def surveillance sensor

Punkte Nr. Miško savininkams turi būti mokamos kompensacijos, tačiau būtina vertinti, kokius įsipareigojimus prisiima savininkai pvz. Geriau numatyti vertingiausių gamtiniu požiūriu miškų išpirkimą.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Punios šilas turi būti paskelbtas rezervatu. Tai būtų pirmasis miškų ekosistemoms apsaugoti skirtas rezervatas ir prisidėtų prie tikslo taikyti griežtą apsaugą bent trečdaliui ES saugomų teritorijų. Tvari energijos gamyba Atsinaujinančių išteklių energijos AIE plėtra yra labai svarbi sprendžiant klimato krizę ir turi būti vienu iš didžiausių prioritetų.

EK paskelbė biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas

Įsibėgėjant plėtrai būtina užtikrinti aukštesnius tvarumo kriterijus, kad nebūtų kenkiama tikslui saugoti biologinę įvairovę. Visiems AIE turi būti parengti teisiškai įpareigojantys nurodymai, kaip plėtra turi būti derinama su kitais tikslais, ypatingą dėmesį atkreipiant greitai besiplečiantiems vėjo energijos ir biomasės biokuro sektoriams.

Naujoji ES miškų strategija — plataus užmojo dokumentas Juozas Olekas, socialdemokratas, Europos Parlamento narys Miškai užima apie 30 proc.

Turi būti laipsniškai atsisakoma naudoti biokurą, kuriam būdinga didelė netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika pvz. Gėlo vandens ekosistemos Siekiant pagerinti žuvų migracijos sąlygas, atkurti upių buveines es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5 siekti geros upių ekologinės būklės, reikia skatinti užtvankų demontavimo praktiką.

Reikėtų pradėti nuo užtvankų, kurios nekuria ekonominės vertės, ir ypač tų, kurios yra neprižiūrimos ir bešeimininkės. Džiaugiamės, kad jau numatyta sudaryti prioritetinių užtvankų ir kitų upėse esančių barjerų, kuriuos galima būtų lengvai ir greitai demontuoti, sąrašą.

Naujoji ES miškų strategija – plataus užmojo dokumentas

Pateikėme poziciją ir pasiūlymus dėl Lietuvos upių ir kitų vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo [6]. Hidroenergetikos sektoriuje yra daug pažeidimų ir vangiai įgyvendinami aplinkosauginiai reikalavimai, todėl būtina užtikrinti, kad eksploatuojamos hidroelektrinės įgyvendintų visus aplinkosauginius reikalavimus.

Siūlome Vandens įstatyme numatyti, kad hidroelektrinių veikla būtų reglamentuojama licencijavimo mechanizmu, kuris užtikrintų esamų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą. Mažųjų hidroelektrinių operatoriai siekia gauti paramą grįsdami, kad jie teikia viešąsias paslaugas.

5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje

Pateikėme mūsų poziciją ir pasiūlymus [7]. Nepritariame iniciatyvai pratęsti subsidijas mažajai hidroenergetikai. Mažųjų hidroelektrinių teikiama nauda Lietuvos visuomenei yra maža, o žala aplinkai yra tikrai didelė.

Hidroenergetika yra pripažįstama kaip pasenusi ir labiausiai žalinga aplinkai technologija; saugus ir tinkamas hidroelektrinių eksploatavimas nėra vieša paslauga, o verslo atsakomybė.

es biologinės įvairovės strategijos veiksmas 5

Todėl hidroelektrinių veiklai negalime sudaryti išskirtinių sąlygų. Miestų žalinimas Lietuvos miestų žalinimas turi pasiekti naują kokybinį lygmenį: visi miestai, turintys daugiau nei 20 gyventojų, turi pasirengti plataus užmojo miesto žalinimo planus.

Taip pat perskaitykite