Valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas,

Priemonė - ES parama LT

Medžioklė Saugomos teritorijos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura teritorijos Saugomos teritorijos turi būti saugomos. Šiuo metu saugomose teritorijose gamtinių vertybių teisinė apsauga yra nepakankama ir turi būti kuo greičiau griežtinama.

Taip valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas turi būti pripažinta, kad ir kompleksinėse saugomose teritorijose reikia tikslingai saugoti gamtines vertybes ir veiksmingai saugoti gamtą, kad vertybių nuolat daugėtų. Nėra kompetentingos institucijos, kuri būtų atsakinga už ES Biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimą visoje šalies teritorijoje.

Ši atsakomybė turi būti priskirta vienai iš dabartinių valstybės institucijų arba turi būti įkurta nauja. Gamta žemės ūkio žemėje Žemės ūkis Lietuvoje turi didelį neigiamą poveikį aplinkai ir gamtai, taip pat tai yra stipriai subsidijuojamas sektorius. Aplinkos ministerija turi prisiimti daugiau atsakomybių ir skirti didesnį dėmesį formuojant žemės ūkio politiką. Siūlome, kad ateinančiu laikotarpiu už Kaimo plėtros planą lygiavertiškai būtų atsakingos Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija.

Nuosekliai teikėme pasiūlymus ir pozicijas žemės ūkio indekso parinkčių strategijos dokumentams [4]. Užtikrinti, kad ateinančio metų ES finansavimo laikotarpiu išmokų dydis būtų ribojamas ir jos skirstomos siejant su aplinkosaugos reikalavimais bei tikslais. Taip pat būtina peržiūrėti, kad neliktų jokių aplinkai žalingų subsidijų.

Turi nesikartoti praktika, kai aplinkosaugai skirti pinigai nukreipiami į kitas sritis, teigiant, kad nepavyko panaudoti. Kuo greičiau sustabdyti žemės ūkio žemėje esančių Europos Bendrijos EB svarbos buveinių ypač pievų ir šlapyniųtaip pat biologine įvairove turtingų kraštovaizdžio elementų krūmų juostos, užmirkusios daubos, pavieniai medžiai ar jų grupės ir pan. Skatinti ekstensyvią ganyklinę gyvulininkystę, kaip vieną pagrindinių priemonių gerai būklei atkurti ir palaikyti.

Kuo greičiau reglamentuoti mineralinių trąšų naudojimą, užtikrinant, kad jos būtų apskaitomos, taip pat būtų sudaromi ir laikomasi veiksmingų tręšimo planų. Planuojamas didelio masto melioracijos sistemų atnaujinimas turi būti vykdomas labai apgalvotai ir suplanuotai, kad nebūtų žalos buveinėms, rūšims ir hidrologijai.

Melioracijos sistemų atnaujinimas negali būti laikomas klimato kaitos problemų sprendimu. Dirvožemio ekosistemos Būtina sustiprinti pastangas siekiant apsaugoti dirvožemio derlingumą, sumažinti jo eroziją ir padidinti jo organinės medžiagos kiekį. Tai turėtų būti daroma taikant tvaraus dirvožemio valdymo praktiką, be kita ko, pagal BŽŪP. Aplinkosaugos koalicija kartu su partneriais metais parengs poziciją darnaus tręšimo ir dirvožemio apsaugos klausimais.

Miškų ekosistemos Saugomose teritorijose miškai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į gamtosaugos ekosistemų principus, o ne į ūkinės miškininkystės reikalavimus. Ūkinę miškininkystę turi keisti griežta apsauga arba gamtiškoji miškininkystė.

Ilgainiui saugomose teritorijose neturėtų likti ūkinių IV grupės miškų, o III grupės miškuose turėtų būti leidžiami tik atrankiniai pagrindiniai kirtimai. Turi būti patvirtinta Lietuvos miškų strategija, kurį vestų prie būtinų sisteminių ilgalaikių pokyčių miškininkystėje. Rengiant susitarimą turi būti ieškoma naujų dialogo ir sprendimų paieškos formų, kurios įtrauktų visas suinteresuotas puses. Iki šiol buvęs dialogas apsiribojant tik viešomis konferencijomis yra netinkamas ir skaldantis.

Į tai būtina atsižvelgti planuojant Lietuvos miškų strategijos rengimą.

EP pritarė didesniems klimato ir biologinės įvairovės užmojams Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. EK nuotr. ES bendroji žemės ūkio politika turėtų atitikti didesnius klimato ir biologinės įvairovės užmojus.

Sunaikintų gamtinių vertybių neįmanoma greitai atkurti, todėl svarbu užtikrinti greitą didelės gamtinės vertės miškų apsaugą iki bus parengta Miškų strategija ir įgyvendinti reikiami pokyčiai. Visų pirma turi būti apsaugotos EB svarbos buveinės bent jau saugomose teritorijose, taip pat padidinta ekosistemų apsaugos valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas IIA grupė apsauga.

  • Geros akcijų prekybos techninės strategijos
  • Europos Sąjunga
  • Dvejetainių parinkčių fonas
  • R3 prekybos strategija

Norėdami užtikrinti didesnę gamtinių vertybių apsaugą kol nėra priimti reikiami ilgalaikiai sprendimai, pateikėme pasiūlymus Miškų įstatymui [5]. Punkte Nr. Miško savininkams turi būti mokamos kompensacijos, tačiau būtina vertinti, kokius įsipareigojimus prisiima savininkai pvz.

Geriau numatyti vertingiausių gamtiniu požiūriu miškų išpirkimą. Punios šilas turi būti paskelbtas rezervatu. Tai būtų pirmasis miškų ekosistemoms apsaugoti skirtas rezervatas ir prisidėtų prie tikslo taikyti griežtą apsaugą bent trečdaliui ES saugomų teritorijų.

Tvari energijos gamyba Atsinaujinančių išteklių energijos AIE plėtra yra labai svarbi sprendžiant klimato krizę ir turi būti vienu iš didžiausių prioritetų.

Europos Sąjunga

Įsibėgėjant plėtrai būtina užtikrinti aukštesnius tvarumo kriterijus, kad nebūtų kenkiama tikslui saugoti biologinę įvairovę. Visiems AIE turi būti parengti teisiškai įpareigojantys nurodymai, kaip plėtra turi būti derinama su kitais tikslais, ypatingą dėmesį atkreipiant greitai besiplečiantiems vėjo energijos ir biomasės biokuro sektoriams.

Turi būti laipsniškai atsisakoma naudoti biokurą, kuriam būdinga didelė netiesioginio žemės paskirties keitimo rizika pvz.

valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Gėlo vandens ekosistemos Siekiant pagerinti žuvų migracijos sąlygas, atkurti upių buveines ir siekti geros upių ekologinės būklės, reikia skatinti užtvankų demontavimo praktiką. Reikėtų pradėti nuo užtvankų, kurios nekuria ekonominės vertės, ir ypač tų, kurios yra neprižiūrimos ir bešeimininkės. Džiaugiamės, kad jau numatyta sudaryti prioritetinių užtvankų ir kitų upėse esančių barjerų, kuriuos galima būtų lengvai ir greitai demontuoti, sąrašą.

Pateikėme poziciją ir pasiūlymus dėl Lietuvos upių ir kitų vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo [6]. Hidroenergetikos sektoriuje yra daug pažeidimų ir vangiai įgyvendinami aplinkosauginiai reikalavimai, todėl būtina užtikrinti, kad eksploatuojamos hidroelektrinės įgyvendintų visus aplinkosauginius reikalavimus. Siūlome Vandens įstatyme numatyti, kad hidroelektrinių veikla būtų reglamentuojama licencijavimo mechanizmu, kuris užtikrintų esamų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą.

Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso

Mažųjų hidroelektrinių operatoriai siekia gauti paramą grįsdami, kad jie teikia viešąsias paslaugas. Pateikėme mūsų poziciją ir pasiūlymus [7]. Nepritariame iniciatyvai pratęsti subsidijas mažajai hidroenergetikai. Mažųjų hidroelektrinių teikiama nauda Lietuvos visuomenei yra maža, o žala aplinkai yra tikrai didelė. Hidroenergetika yra pripažįstama kaip pasenusi ir labiausiai žalinga aplinkai technologija; saugus ir tinkamas hidroelektrinių eksploatavimas nėra vieša paslauga, o verslo atsakomybė.

Gyvoji gamta

Todėl hidroelektrinių veiklai negalime sudaryti išskirtinių sąlygų. Miestų žalinimas Lietuvos miestų žalinimas turi pasiekti naują kokybinį lygmenį: visi miestai, turintys daugiau nei 20 gyventojų, turi pasirengti plataus užmojo miesto žalinimo planus.

Aplinkos ministerija gali ženkliai prisidėti, reglamentuodama ir rengdama rekomendacijas. Aplinkosaugos koalicija parengė pranešimą apie biologinės įvairovės apsaugą ir atkūrimą Vilniaus mieste [8].

Būtina reglamentuoti, kaip į būsto renovacijos planus turi būti įtrauktos biologinės įvairovės apsaugos priemonės, pvz. Tai ypač aktualu, žinant, kad renovacija turi būti spartinama. Medžioklė Laukinė gamta neturi būti verčiama medžioklės ūkiu.

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga VP3-1.4-AM-02-V

Būtina peržiūrėti medžioklės reglamentavimą, kad ji nedarytų neigiamo poveikio bioįvairovei, būtų pagrįsta bioįvairovės apsaugos ir konfliktų valdymo poreikiu, užtikrintų kiek galima etiškesnį elgesį su medžiojamaisiais gyvūnais. Pateikėme pasiūlymus medžioklės taisyklių pakeitimams, kad būtų siekiama minėtų tikslų [9]. Medžioklė saugomose teritorijose turi būti reglamentuojama griežčiau, siekiant užtikrinti veiksmingą ekosistemų apsaugą.

valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas medžioklę saugomose teritorijose turėtų būti vertinamas kompleksinis medžioklės būdų ir apimties poveikis visai ekosistemai.

Turi būti peržiūrėti tiek priimti sprendimai, tiek Medžioklės konsultacinės tarybos nuostatai ir sudėtis, kad ateityje tokia situacija nepasikartotų.

Žemiau pateikiami papildomi iš kitų organizacijų ir institucijų surinkti pasiūlymai: Skaičiuojant ŠESD emisijas žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės ŽNŽNKM sektoriuje, turėtų būti koreguojama organinių dirvožemių apskaitos metodika, pereinant prie plotinės apskaitos ir įtraukiant seklesnius durpžemius.

Nekarūnuotas Karalius: Pablo Escobaras

Siekiant sumažinti vandens telkinių taršą žemės ūkyje naudojamomis cheminėmis priemonėmis, reikėtų pasiekti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų laikymosi paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose. Kontrolė įmanoma distanciniais metodais nustatant žemės arimo faktą vandens telkinio apsaugos juostoje. Nacionalinė Mokėjimo agentūra neturėtų skirti išmokų pažeidėjams. Visi pažeidėjai turėtų būti perspėjami, o esant pakartotiniam pažeidimui - baudžiami. Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų sluoksnis yra tobulintinas.

Tik turint tikslų juostų sluoksnį ir jį viešinant įmanoma pasiekti, kad specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimų būtų laikomasi. Pelkių atkūrimas ir geros jų būklės palaikymas klimato kaitos sąlygomis turėtų būti vienu iš pagrindinių strateginių sprendimų. Daugumos pelkių hidrologinės sąlygos yra pažeistos, kai kuriais atvejais jos nėra tinkamai atkurtos ir po vykdytų hidrologinių sąlygų atkūrimo projektų.

Buveinių būklę blogina ir buvusios tradicinės ūkinės veiklos pelkių šienavimo ir ganymo nutraukimas. Prie šių neigiamų veiksnių prisidėjus klimato kaitai, pelkių degradacijos procesas įgijo pagreitį. Mineralizuojantis durpių klodui, pelkės praranda hidrologinių sąlygų reguliatoriaus vaidmenį ir tampa potencialiu CO2 emisijų šaltiniu. Tik atkūrus pelkių hidrologines sąlygas ir ekstensyvia ūkine veikla palaikant jų augalijos tinkamą būklę, pelkės atgaus klimato kaitos pasekmes švelninančios ekosistemos vaidmenį.

valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Saugomų rūšių sąrašai turėtų būti sudaromi pagal IUCN kriterijus įvertinus visas rūšis, kaip tai daroma Skandinavijos šalyse. Neturėtų būti jokio subjektyvaus sąrašo redagavimo ar į jį įtraukiamų rūšių skaičiaus limito. Saugomų rūšių sąrašui parengti reikalinga visų rūšių duomenų bazė, kurioje turėtų būti duomenys apie rūšių būklę ir jos pokyčių tendencijas bei būklės pokyčius lemiančius veiksnius.

Kadangi duomenų bazei sukurti ir jai pildyti reikia daug laiko, ji turėtų būti pradėta kurti neatidėliojant. Turėtų būti parengtas kompensacijos mechanizmas privačių žemės sklypų savininkams už buveinių geros būklės valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas ypatingai retų ir nykstančių rūšių CR kategorijos radvietėse.

Natura tinklas turi būti pilnai suformuotas. Visi tinklo nepakankamumai išspręsti atlikus būtinus tyrimus ir įtraukus į tinklą naujas teritorijas, apsaugos tikslai nustatyti nacionaliniu ir vietovių lygmeniu, visoms tinklui priklausančioms teritorijoms įgyvendintos būtinos apsaugos priemonės. Tam turi būti skirtas reikiamas dėmesys ir adekvatus finansavimas — tiek šių tikslų pasiekimui, tiek tinklą valdančiai institucinei sistemai.

Natura tinklo nepakankamumui šalinti yra skirtas LIFE integruotas projektas, tačiau vien jo pajėgumų neužteks iš esmės pakeisti esamą situaciją ir garantuoti efektyvų Natura tinklo valstybės biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas ateityje. Papildymas Aplinkosaugos koalicijos 9 pasiūlymui.

Taip pat perskaitykite